• bianca@de-woonwens.nl
  • +31 6 23 58 76 84
De Woonwens

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
• Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van De Woonwens.
• Diensten: alle door De Woonwens ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten waartoe Opdracht is gegeven en die door De Woonwens zijn aanvaard.
• De Woonwens: de eenmanszaak van Bianca Groot-Ligtenberg h.o.d.n. De Woonwens, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77180429.
• Offerte: ieder aanbod van De Woonwens tot het verrichten van een Opdracht.
• Opdracht: de schriftelijke of per e-mail overeengekomen Opdracht tot het verlenen van Diensten, welke tussen Opdrachtgever en De Woonwens is overeengekomen.
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan De Woonwens Opdracht geeft tot het verlenen van Diensten of hiervoor een Offerte heeft ontvangen.
• Overeenkomst: iedere tussen De Woonwens en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee De Woonwens zich jegens Opdrachtgever, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verrichten van Diensten.
• Partij(en): De Woonwens en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk.
• Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, iedere Offerte, alle Diensten, Opdrachten en Overeenkomsten van De Woonwens.

2.2 Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Niet alleen De Woonwens, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door De Woonwens bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden om een vervangende regeling te treffen voor het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.6 De Woonwens behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van De Woonwens en treden 14 dagen na de bekendmaking in werking, of op een andere datum die bij de bekendmaking vermeldt zal worden.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden gelden dan ook voor Diensten die na de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene voorwaarden in behandeling worden genomen bij De Woonwens.

 

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Iedere Offerte van De Woonwens is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van deze termijn is de Offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

3.2 Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, Offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden De Woonwens niet.

3.4 De Offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door De Woonwens, op welke wijze dan ook, aan Opdrachtgever is overhandigd of indien Opdrachtgever overduidelijk met de Offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de Opdracht wordt begonnen.

3.7 De particuliere Opdrachtgever (consument) heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten. Om het opzeggingsrecht uit te oefenen dient de particuliere Opdrachtgever De Woonwens in een ondubbelzinnige verklaring te informeren (via post of per e-mail) over zijn beslissing om de Overeenkomst2/6 op te zeggen. Indien de particuliere Opdrachtgever van deze optie gebruikmaakt, zal De Woonwens alle betalingen die zij van de particuliere Opdrachtgever heeft ontvangen zonder onnodig uitstel terugbetalen.

Indien de particuliere Opdrachtgever De Woonwens heeft verzocht om te starten met de uitvoering van de werkzaamheden tijdens deze periode, zal de particuliere Opdrachtgever De Woonwens een vergoeding betalen die evenredig is met de uitgevoerde Werkzaamheden.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Woonwens niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verlenen Diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen Partijen in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen Partijen vastgelegd.

3.10 In Offertes, opdrachtbevestigingen of Overeenkomsten genoemde tijden en termijnen voor de nakoming van de verplichtingen van De Woonwens gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel Opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

3.11 De Woonwens is bij de uitvoering van de Overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

3.12 De Woonwens heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële Opdrachtgever te weigeren.


Artikel 4.
Prijzen

4.1 Alle door De Woonwens genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en gemaakte kosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Woonwens, geldende voor de periode waarin de Diensten worden verleend, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.3 Indien De Woonwens met Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is De Woonwens niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens het verlenen van de Diensten blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Woonwens, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen Diensten te verlenen tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Tevens heeft De Woonwens het recht om ieder jaar de overeengekomen prijs te indexeren. De Woonwens zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief tijdig kenbaar maken.

4.4 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die:
• van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te wordengehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
• De Woonwens niet kunnen worden toegerekend en
• de kosten van het werk verhogen.

4.5 Kostenverhogende omstandigheden geven De Woonwens recht op vergoeding van de daaruitvoortvloeiende gevolgen.

4.6 Indien De Woonwens van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

4.7 Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat Opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.


Artikel 5.
Betaling

5.1 Betaling van facturen van De Woonwens door Opdrachtgever geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. De Woonwens is gerechtigd periodiek te factureren en de facturen digitaal aan te bieden.

5.2 De Woonwens behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan De Woonwens van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling/voorschot door middel van een aanbetalings-/voorschotfactuur gedaan wordt. De Woonwens is niet gehouden met de3/6 uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de aanbetaling/voorschot is voldaan.

5.3 Opdrachtgever heeft, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van De Woonwens.

5.4 Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5.5 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van Opdrachtgever intreedt, is Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

5.6 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van advocaten. Wanneer De Woonwens evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

5.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 In geval van een gezamenlijk aan De Woonwens verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van De Woonwens en voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 6.
Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De Woonwens zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Woonwens kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De Opdracht is aldus te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatverbintenis.

6.2 Opdrachtgever is gehouden alle door De Woonwens verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig te verstrekken aan De Woonwens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan De Woonwens verstrekte gegevens en informatie.

6.3 Indien De Woonwens bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te verstrekken informatie, kan Opdrachtgever De Woonwens niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang Opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.4 De Woonwens is altijd bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

6.5 De Woonwens kan Opdrachtgever adviseren werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Daartoe kunnen ook offertes van derden in de Offerte van De Woonwens betrokken worden. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van dit advies en zal zelf contracten sluiten met deze derden. In die situatie zal De Woonwens alleen het contact tussen Opdrachtgever en de derde faciliteren, zonder voor deze derde aansprakelijk te zijn.


Artikel 7.
Beëindiging

7.1 De Woonwens is gerechtigd de Overeenkomst door middel van opzegging schriftelijk tegen elke datum (tussentijds) te beëindigen, zonder dat zij in dat geval schadeplichtig is. Opdrachtgever is gehouden de tot dan toe gemaakte kosten aan De Woonwens te vergoeden.

7.2 De Woonwens heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zelf het faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over het vermogen is verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige vergoeding en zijn alle door Opdrachtgever aan De Woonwens verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

7.3 Indien Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is Opdrachtgever gehouden aan De Woonwens alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, materiaalaanschaf, provisie e.d. ) te vergoeden en indien De Woonwens zulks wenst de voor de uitvoering van de Opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door De Woonwens in haar calculatie opgenomen prijzen: alles onverminderd het recht4/6 van De Woonwens op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

8.1 De Woonwens blijft eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
• niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit enige Overeenkomst met De Woonwens;
• vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

8.2 Nadat De Woonwens haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

Artikel 9. Onderzoek en reclames

9.1 De door De Woonwens verleende Diensten worden geacht volledig akkoord te zijn bevonden door Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na de verleende Diensten gemotiveerd aangeeft op welke onderdelen de dienstverlening niet naar behoren is geweest.

9.2 Klachten over de dienstverlening dienen door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan De Woonwens. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Woonwens in staat is adequaat te reageren.

9.3 Indien een klacht gegrond is, zal De Woonwens de Diensten alsnog verlenen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.


Artikel 10.
Overmacht, Opschorting en Ontbinding

10.1 Als een der Partijen de verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van die Partij opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.

10.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel De Woonwens als Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien De Woonwens reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden De Woonwens te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verleende Diensten.

10.3 De Woonwens is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de Overeenkomst De Woonwens op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;

10.4 Voorts is De Woonwens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Woonwens mag worden verwacht.

10.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Woonwens op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Woonwens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt De Woonwens aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

10.6 Indien De Woonwens tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.7 De Woonwens behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11.
Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van De Woonwens jegens Opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door De Woonwens verleende Diensten.

11.2 De Woonwens garandeert dat bij haar gekochte producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties die in de Offerte zijn opgegeven, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of uitvoerbaarheid5/6 en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op het tijdstip waarop de Overeenkomst werd gesloten.

11.3 Mogelijk is een fabrieksgarantie verbonden aan bij De Woonwens gekochte producten door een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (consument). De consument vindt meer informatie hierover in of op de verpakking van het desbetreffende product. Deze fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die Opdrachtgever kan opeisen ten opzichte van De Woonwens onder toepasselijke wetgeving. De Woonwens zal zich volledig houden aan de wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf is onderworpen als een verkoper met betrekking tot conformiteit van verkochte producten zoals bedoeld naar een Opdrachtgever toe.

11.4 In geval van niet-conformiteit, garandeert De Woonwens dat zij binnen een redelijke termijn zorg zal dragen voor de reparatie of vervanging van het product in kwestie, in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving.

11.5 De wettelijke garantieperiode duurt twee (2) jaar, te beginnen op de datum waarop het product is geleverd en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de factuur dient als garantiebewijs.

11.6 In het geval van een defect in of aan een product dat het gevolg is van ondeskundig of onjuist gebruik, externe gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord waaraan de Opdrachtgever het product heeft blootgesteld, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van zijde van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever in geen geval een garantieclaim indienen tegen De Woonwens onder de garantie.

11.7 Indien Opdrachtgever een claim indient in het kader van de (wettelijke) garantie, zal hij moeten samenwerken met De Woonwens voor zover noodzakelijk, onder andere door De Woonwens in staat te stellen een onderzoek uit te voeren naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.

11.8 De door De Woonwens verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door De Woonwens gegeven advies. Mocht Opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen is Opdrachtgever wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde Diensten aan De Woonwens.

11.9 Opdrachtgever vrijwaart De Woonwens voor schade veroorzaakt door foutieve, niet-gedane of te late mededelingen dan wel voor andere door Opdrachtgevers toedoen veroorzaakte schade.

11.10 De Woonwens is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Woonwens ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd.

11.11 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Woonwens, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van De Woonwens beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Opdracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door De Woonwens meer bedragen dan € 10.000(zegge: tienduizend euro) per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming. De Woonwens zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s.

11.12 De Woonwens is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

11.13 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van De Woonwens ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

11.14 De Woonwens zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Woonwens is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

11.15 Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens De Woonwens niet binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.


Artikel 12.
Geheimhouding en privacy

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Woonwens gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te6/6 verstrekken, en De Woonwens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Woonwens niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

12.3 Door Opdrachtgever aan De Woonwens verstrekte persoonsgegevens zullen door De Woonwens niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan De Woonwens verstrekte Opdracht tenzij De Woonwens op grond van de wet of de openbare orde in het kader van de bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.

12.4 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen de verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.


Artikel 13.
Intellectuele eigendomsrecht

13.1 Alle uit de geleverde Diensten voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom waaronder: het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, komen toe aan De Woonwens, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend De Woonwens daartoe bevoegd.

13.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van De Woonwens openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.4 In het kader van de geleverde diensten van De Woonwens blijven de tot stand gekomen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van De Woonwens, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

13.5 Wanneer Opdrachtgever voldoet aan de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, verkrijgt Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp.

13.6 De Woonwens heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

13.7 Voor iedere inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van De Woonwens, verbeurt Opdrachtgever aan De Woonwens een direct opeisbare boete van € 10.000 en een boete van €100 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 10.000, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. Deze boete kan door De Woonwens naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

14.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van De Woonwens.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 20-11-2023